תקנון תוכנית שותפים

 

סים פור פליי בע”מ, ח.פ 516624335

 מרח’ העצמאות 40 יהוד  

(להלן:” wifly” או החברה”) 

 

לבין ״המשווק״

 

והחברה מציעה ללקוחותיה שירותי לחבילות גלישה ושיחות לחו”ל (“להלן:”השירותים שניתנים”) אשר ניתנים בטכנולוגיית ESIM וירטואלית  .

      והחברה משווקת את השירותים הניתנים  לתיירים ישראליים היוצאים, בין היתר, משדה התעופה בן גוריון .

       (להלן:” שירותי החברה”); 

והצדדים מעוניינים להתקשר בהסכם זה לצורך שיתוף פעולה ביניהם, במסגרתו יפעלו הצדדים יחדיו בכדי לאפשר ללקוחות  החברה (להלן:” האתר“) להזמין השירותים הניתנים ע”י החברה ולקבל את השרות באמצעות המשווק, הכול כמפורט בהסכם זה (להלן:” ההתקשרות“);  

 

לפיכך, הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים, כדלקמן

 1. אופי ההתקשרות  
  1. החברה המשווקת תשלב דף) iFrame) באתרה או קוד קופון ו/או בכל אמצעי אחר אשר החברה תמצא לנכון, אשר יהווה ממשק לביצוע הזמנה של השירותים הניתנים מהמשווק, אשר יכיל את ההצעה של החוברה מראש למזמינים באמצעות האתר. 
  2. החברה תציע  את שרותיה מראש למשתמשי בשירותים הניתנים תנהל את ההזמנות ותיתן את שרות הלקוחות, מול אותם לקוחות בהתאם לסכום  המבוקש על ידי הלקוח (להלן : “סכום העיסקה”), ותבצע את חיוב הלקוח בעבור סכום השירותים הניתני ם(להלן: “ההזמנה”) לפי תנאי השימוש לשירותי החברה המתעדכן באתרה מעת לעת.  
  3. יובהר כי החברה היא זו שתתקשר עם הלקוחות ותיתן את השרות המבוקש לאחר ביצוע ההזמנה לצורך קבלת השירותים הניתנים, שינוי או ביטול הזמנה, ואספקת שירות לקוחות בקשר להזמנה.
  4. המשווק תשלח קישור אל דף הממשק של החברה בדואר אלקטרוני, סמס וואטסאפ לפי שיקול דעת ה . 
  5. החברה תקנה גישה לסוכנות התיירות למערכת הממוחשבת המתנהלת ע”י החברה ובבעלות החברה אשר תכלול את פרטי היסטוריית ההזמנות של משתמשי שירותי המשווק בלבד אשר ביצעו הזמנה מהחברה.  
  6. יובהר כי ההתקשרות עם המשווק אינה על בסיס אקסקלוסיבי וכי לא חלה על החברה כל מגבלה להתקשר עם גורמים נוספים.  
 2. התמורה  
  1. בתמורה להתקשרות תחת הסכם זה ובמהלך תקופת ההתקשרות, החברה תשלם להמשווק  עמלה בגובה 

15% אחוזים בתוספת מע”מ עבור כל הזמנה של השירותים הניתנים מהחברה , ומכל הזמנה אשר בוצעה על ידי הלקוחות בהמשווק (להלן:” התמורה“). 

 

 1. התמורה תשולם באמצעות העברה בנקאית שקלית לחשבונה של המשווק בהתאם לפרטי החשבון שיימסרו לחברה באופן מיידי והמשווק תנפיק לחברה אני חשבונית כדין בגין תמורה זו עד העשירי בכל חודש . 
 2. יובהר כי למעט התמורות הללו, החברה לא תשלם להמשווק  כל תמורה נוספת בעבור השירותים הנזכרים בהסכם זה. 
 1. הצהרות הצדדים  

המשווק והחברה מצהירות אחת כלפי השנייה כי יש בידן את הסמכות ואת כלל האישורים הנדרשים בכדי למלא את התחייבויותיהן ע”פ הסכם זה, ובכדי לתת את שירותי המשווק ואת  שירותי החברה, בהתאמה, וכי אין  כל מגבלה, איסור, מניעה או הפרה של התחייבות כלשהי של כלפי צדדים שלישיים בביצוע הסכם זה. 

 1

 

 

 1. זכויות קניין רוחני 
  1. כל הזכויות במידע והתוכן שיופיעו בממשק ממנו הלקוח יבצע את ההזמנה, השינויים שעשויים להתבצע באותו ממשק  והמסקנות והתוצאות אשר יופקו מההתקשרות, הינם קניינה הרוחני הבלעדי של  החברה, ול המשווק לא תהיה שום דרישה או טענה בעניין זה. מובהר כי אף צד להסכם זה אינו מעניק למשנהו זכויות כלשהן בקניין הרוחני השייך לו.  
 2. תקופת ההתקשרות  וסיום ההסכם 
  1. הן להמשווק והן לחברה שמורה הזכות לסיים את ההתקשרות מכוח הסכם זה בהתראה של 30 ימים מראש, בכפוף לשליחת הודעה בכתב לצד השני אודות סיום ההתקשרות. 
  2. במקרה של הפרה יסודית של הוראות ההסכם על ידי צד להסכם או הפרת תנאי אחר מתנאי ההסכם אשר לא תוקן על ידי הצד המפר תוך 14 יום מדרישת הצד הנפגע בכתב, הצד הנפגע יהא רשאי לבטל את ההסכם בהודעה בכתב לצד המפר. 
  3. עם סיום ההסכם ישיב כל צד למשנהו את החומר הסודי שנמסר לו, וכל העותקים ממנו. 
 3. כללי 
  1. במידה וייקבע על ידי כל בית דין, בית משפט או רשות אחרת, כי על המשווק לפצות צד שלישי כלשהו, כתוצאה ישירה של מחדל או רשלנות של החברה (להלן:” הפיצוי“), החברה תשפה את המשווק בגין הוצאותיה בהקשר של הפיצוי האמור, לרבות הוצאות שנגרמו לה כתוצאה מכל תביעה, דרישה ו/או תשלום שיגרמו לה בקשר עם שירותי החברה ובתנאי שהמשווק  מסרה הודעה לחברה תוך זמן קצר אודות אותה החלטה בעניין הפיצוי. המשווק תאפשר לחברה לנהל את ההליך בעניין הפיצוי.  
  2. כל פנייה של החברה  ליחסי ציבור בעניין ההתקשרות עם המשווק תחת הסכם זה, מחייבת את הסכמת המשווק מראש ובכתב. 
  3. החברה מתחייבת לפעול לפי הסכם זה על פי חוקי מדינת ישראל. 
  4. בתי המשפט בעיר תל-אביב-יפו יהיו המוסמכים באופן בלעדי לדון בכל עניין הקשור להסכם זה. 
  5. הסכם זה מבטא את כל התנאים המוסכמים בין הצדדים בעניינים נשוא ההסכם ומבטל כל הסכמה אחרת בין הצדדים שנדונה בעניין קודם לכך. כל שינוי בהסכם זה ייעשה בכתב ובחתימת כל הצדדים לו. הימנעות מפעולה במועד על ידי צד כלשהו לא יפורשו כויתור של אותו צד על מי מזכויותיו ע”פ הסכם זה. 
  6. הצדדים לא יהיו רשאים להמחות, לשעבד או להעביר בכל דרך אחרת את זכויותיהם וחובותיהם לפי הסכם זה אלא בהסכמת הצד השני מראש שניתנה בכתב.  
  7. הצדדים הינם מתקשרים עצמאיים. מובהר בזאת כי אין ולא יחולו יחסי עובד מעביד, יחסי שותפות, מיזם משותף בין הצדדים, וכי אין בהסכם זה או בכל חלק ממנו כדי ליצור יחסי שותפות, מיזם משותף, או עובד מעביד בין הצדדים. 
  8. כל הודעה שצד אחד צריך ליתן למשנהו לפי הסכם זה, תינתן במכתב רשום, בפקסימיליה או בדוא”ל. הודעה שנשלחה על ידי צד בדואר רשום תחשב כאילו נתקבלה תוך 5 ימים ממועד השליחה, ואם נמסרה בפקסימיליה, או באמצעות דוא”ל, במועד מסירתה בהתאם למועד אישור הגעת הפקס/הדוא”ל בהתאמה. 

איזה מכשירים תומכים בeSIM?

במידה והמכשיר שלכם נמצא ברשימה תוכלו להנות מחבילות הesim שלנו רשימת מכשירים

Apple

 • iPhone 15
 • iPhone 15 Pro
 • iPhone 15 Pro Max
 • iPhone 15 Plus
 • iPhone 14
 • iPhone 14 Pro
 • iPhone 14 Pro Max
 • iPhone 14 Plus
 • iPhone 13
 • iPhone 13 Pro
 • iPhone 13 Pro Max
 • iPhone 13 Mini
 • iPhone 12
 • iPhone 12 Mini
 • iPhone 12 Pro
 • iPhone 12 Pro Max
 • iPhone 11
 • iPhone 11 Pro
 • iPhone 11 Pro Max
 • iPhone XS
 • iPhone XS Max
 • iPhone XR
 • iPhone SE (2020)
 • iPhone SE (2022)
 • iPad Air (3rd Generation)
 • iPad Air (4th generation)
 • iPad Pro 11‑inch (1st generation)
 • iPad Pro 11‑inch (2nd generation)
 • iPad Pro 11-inch (3rd generation)
 • iPad Pro 12.9‑inch (3rd generation)
 • iPad Pro 12.9‑inch (4th generation)
 • iPad Pro 12.9-inch (5th generation)
 • iPad (7th generation)
 • iPad (8th generation)
 • iPad (9th generation)
 • iPad Mini (5th generation)
 • iPad Mini (6th generation)
*למכשירים הבאים אין תמיכה בטכנולוגית
הסים האלקטרוני :
אייפון שהגיע מיפן, סין או הונג קונג או מקאו

Samsung

 • Samsung Galaxy S22 Ultra 5G
 • Samsung Galaxy S22+ 5G
 • Samsung Galaxy S22 5G
 • Samsung Galaxy S21 Ultra 5G
 • Samsung Galaxy S21 5G
 • Samsung Galaxy S21+ 5G
 • Samsung Galaxy S20
 • Samsung Galaxy S20+
 • Samsung Galaxy Z Flip
 • Samsung Galaxy Z Flip3 5G
 • Samsung Galaxy Z Fold3
 • Samsung Galaxy Z Fold2
 • Samsung Galaxy Fold
 • Samsung Galaxy Note 20 Ultra
 • Samsung Galaxy Note 20+
 • Samsung Galaxy Note 20
*למכשירים הבאים אין תמיכה בטכנולוגית
הסים האלקטרוני:
– כל הדגמים Samsung S20 FE/S21 FE
– מכשיר שנקנה בארה"ב בדגמים
Samsung S20/S21 and Galaxy Z Flip 5G
– מכשיר שנקנה בארה"ב או הונג קונג
בדגמים Samsung Not
e 20 Ultra and Samsung Galaxy Z Fold 2

Google Pixel

 • Google Pixel 3 & 3 XL*
 • Google Pixel 3a & 3a XL*
 • Google Pixel 4, 4a & 4 XL
 • Google Pixel 5
 • Google Pixel 6
 • Google Pixel 6 Pro
*המכשירים הבאים אינם תומכים:
– Pixel 3 מהמדינות : אוסטרליה, תימן, ויפן
– Pixel 3a אשר
נרכש בדרום אסיה
עם המפעיל VERIZON

HAMMER

 • HAMMER Explorer PRO
 • HAMMER Blade 3
 • HAMMER Blade 5G
 • myPhone NOW eSIM

Motorola

 • Motorola Razr 2019
 • Motorola Razr 5G

Huawei

 • Huawei P40
 • Huawei P40 Pro*
 • Huawei Mate 40 Pro
*Huawei P40 Pro+
אינו תומך בטכנולוגיה.

Others

 • Nuu Mobile X5
 • Gemini PDA 4G+Wi-Fi
 • OPPO Find X3 Pro*
 • OPPO Find X5 Pro*
 • OPPO Find X5*
 • Sony Xperia 10 III Lite

ACER

 • ACER Swift 3
 • ACER Swift 7

ASUS

 • ASUS Mini Transformer T103HAF
 • ASUS NovaGo TP370QL
 • ASUS Vivobook Flip 14 TP401NA

Dell

 • Dell Latitude 9510
 • Dell Latitude 7410
 • Dell Latitude 7310
 • Dell Latitude 9410
 • Dell Latitude 7210 2-in-1

HP

 • HP Elitebook G5
 • HP Probook G5
 • HP Zbook G5
 • HP Spectre Folio 13

LENOVO

 • Lenovo Yoga C630
 • Lenovo Miix 630
 • Lenovo Yoga 520
 • Lenovo Yoga 720
 • convertible laptops

SURFACE

 • Surface Go 3
 • Surface Pro X
 • Surface Duo 2
 • Surface Duo
הצג רשימת מכשירים

איך לשנות רשת סלולרית באופן ידני?

באייפון: נכנסים להגדרות ולוחצים > “סלולרי”

נכנסים להגדרות ולוחצים > "סלולרי"

בוחרים בתוכנית הסלולרית הפעילה

בוחרים בתוכנית הסלולרית הפעילה

לוחצים > “בחירת רשת”

לוחצים > "בחירת רשת"

מכבים את הכפתור האוטומטי ובוחרים את הרשת הרצויה

הפעלת וויפלי

עדיין לא הסתדרתם?

התמיכה שלנו עומדת לרשותכם בכל שעה בווצאפ במספר 050-6811168

 

אייקון WIFLY

אפליקציית WIFLY

מורידים WIFLY ושוכחים מ Wi-Fi

למכשירי אנדרואיד

למכשירי אפל

מדינות נתמכות

ניתן לעבור בין מדינות ללא החלפת חבילה

דגל עגול של ארצות הברית

ארה"ב

דגל עגול של צרפת

צרפת

דגל עגול של יוון

יוון

דגל עגול של גרמניה

גרמניה

דגל עגול של ספרד

ספרד

דגל עגול של איטליה

איטליה

דגל עגול של הולנד

הולנד

דגל עגול של בריטניה

בריטניה

דגל עגול של רומניה

רומניה

דגל עגול של פורטוגל

פורטוגל

דגל עגול של צ'כיה

צ'כיה

דגל עגול של טורקיה

טורקיה

דגל עגול של דנמרק

דנמרק

דגל עגול של תאילנד

תאילנד

דגל עגול של ניו זילנד

ניו זילנד

דגל עגול של פינלנד

פינלנד

דגל עגול של שוודיה

שוויץ

דגל עגול של קפריסין

קפריסין

דגל עגול של בלגיה

בלגיה

דגל עגול של נורווגיה

נורווגיה

דגל עגול של סלובניה

סלובניה

דגל עגול של בולגריה

בולגריה

דגל עגול של סלובקיה

סלובקיה

דגל עגול של סרביה

סרביה

דגל עגול של פולין

פולין

דגל עגול של אוקראינה

אוקראינה

דגל עגול של טאיוואן

טייוואן

דגל עגול של מוזמביק

מוזמביק

דגל עגול של מונטנגרו

מונטגרו

דגל עגול של מלטה

מלטה

דגל עגול של אירלנד

אירלנד

דגל עגול של קזחסטן

קזחסטן

דגל עגול של לטביה

לטביה

דגל עגול של אובקיסטן

אוזבקיסטן

דגל עגול של אסטוניה

אסטוניה

דגל עגול של ליטא

ליטא

דגל עגול של איסלנד

איסלנד

דגל עגול של הונגריה

הונגריה

דגל עגול של ויינטאם

וייאטנם

דגל עגול של קרואטיה

קרואטיה

דגל עגול של בלארוס

בלארוס

דגל עגול של קנדה

קנדה

דגל עגול של לוקסמבורג

לוקסמבורג

דגל עגול של אוסטרליה

אוסטרליה

תמונה של דגל סינגפור

סינגפור

דגל אלבניה

אלבניה

דגל ישראל

ישראל

דגל סין

סין

דגל יפן

יפן

דגל קאטר

קטאר

דגל גאורגיה

גאורגיה

דגל ליכנשטיין

ליכנשטיין

דגל ארמניה

ארמניה

דגל מצרים

מצרים

תמונה של דגל גאנה

גאנה

דגל טנזניה

טנזניה

דגל עגול של הונג קונג

הונג קונג

דגל עגול של דרום אפריקה

דרום אפריקה

דגל עגול של דרום קוריאה

דרום קוריאה

איחוד האמרויות הערביות

איחוד האמרויות

התקנת הeSIM

כמה קליקים ואתם מחוברים!

לפניי הכל חשוב לבדוק שיש לכם חיבור אינטרנט יציב להתקנת הe-sim במכשירכם. תוכלו להוריד לנייד את הפרופיל ע"י סריקת הברקוד או על ידי התקנה ידנית שלו

1. לכו להגדרות > סלולרי

מדריך esim אפל קוד ידני - הגדרות - סלולרי

2. בוחרים בהוסף תוכנית סלולרית

מדריך esim אפל קוד ידני - הוספת תכנית סלולרית

3. סורקים את קוד ה-QR שקיבלתם מאיתנו

מדריך esim אפל קוד ידני - לסרוק קוד QR

4. בוחרים ב-הוסף תוכנית סלולרית

מדריך esim אפל קוד ידני - הוספת תכנית סלולרית 2

5. בוחרים שם ל-קו שלכם: ניתן לבחור ב-משני > מומלץ לתת לקו שם בעצמכם > תווית מותאמת אישית והזינו את השם שבחרתם. לדוגמא: – קו WIFLY.

מדריך esim אפל קוד ידני - שימוש בwifly משני

6. כקו ברירת מחדל בחרו בקו ראשי, וכך גם עבור איי-מסאג’, פייסטיים, ואפל איי די.

מדריך esim אפל קוד ידני - ראשי

7. לא לאפשר החלפת נתונים סלולריים.

מדריך esim אפל קוד ידני - תוויות לתכניות סלולריות

8. לכו להגדרות > סלולרי

מדריך esim אפל קוד ידני - קו שני

9. הפעילו את נתונים בנדידה בתוך הקו המשני:

מדריך esim אפל קוד ידני - נתונים בנדידה

*מומלץ ואף רצוי לכבות את הקו הראשי במידה ואין לכם שימוש בו, על מנת למנוע חיובים נוספים. (אלא אם תרצו להשתמש בקו הראשי שלכם)

כעת תכבו את חיבור ה- wifi שלכם ותתחילו להנות מהשירות של wifly

צוות WIFLY מאחל לכם טיסה מהנה :)

רשימת מכשירים תומכי eSIM

Apple

 • iPhone 13
 • iPhone 13 Pro
 • iPhone 13 Pro Max
 • iPhone 13 Mini
 • iPhone 12
 • iPhone 12 Mini
 • iPhone 12 Pro 
 • iPhone 12 Pro Max
 • iPhone 11
 • iPhone 11 Pro
 • iPhone 11 Pro Max
 • iPhone XS
 • iPhone XS Max
 • iPhone XR
 • iPhone SE (2020)
 • iPhone SE (2022)
 • iPad Air (3rd Generation)
 • iPad Air (4th generation)
 • iPad Pro 11‑inch (1st generation)
 • iPad Pro 11‑inch (2nd generation)
 • iPad Pro 11-inch (3rd generation)
 • iPad Pro 12.9‑inch (3rd generation)
 • iPad Pro 12.9‑inch (4th generation)
 • iPad Pro 12.9-inch (5th generation)
 • iPad (7th generation)
 • iPad (8th generation)
 • iPad (9th generation)
 • iPad Mini (5th generation)
 • iPad Mini (6th generation)
*למכשירים הבאים אין תמיכה בטכנולוגית הסים האלקטרוני :
אייפון שהגיע מיפן, סין או הונג קונג או מקאו
 

Samsung

 • Samsung Galaxy S22 Ultra 5G
 • Samsung Galaxy S22+ 5G
 • Samsung Galaxy S22 5G
 • Samsung Galaxy S21 Ultra 5G
 • Samsung Galaxy S21 5G
 • Samsung Galaxy S21+ 5G
 • Samsung Galaxy S20
 • Samsung Galaxy S20+
 • Samsung Galaxy Z Flip
 • Samsung Galaxy Z Flip3 5G
 • Samsung Galaxy Z Fold3
 • Samsung Galaxy Z Fold2
 • Samsung Galaxy Fold
 • Samsung Galaxy Note 20 Ultra
 • Samsung Galaxy Note 20+
 • Samsung Galaxy Note 20
 
*למכשירים הבאים אין תמיכה בטכנולוגית הסים האלקטרוני:
– כל הדגמים Samsung S20 FE/S21 FE
– מכשיר שנקנה בארה”ב בדגמים Samsung S20/S21 and Galaxy Z Flip 5G
– מכשיר שנקנה בארה”ב או הונג קונג בדגמים Samsung Note 20 Ultra and Samsung Galaxy Z Fold 2
 

Google Pixel

 • Google Pixel 3 & 3 XL*
 • Google Pixel 3a & 3a XL*
 • Google Pixel 4, 4a & 4 XL
 • Google Pixel 5
 • Google Pixel 6
 • Google Pixel 6 Pro
 
*המכשירים הבאים אינם תומכים:
– Pixel 3 מהמדינות : אוסטרליה, תימן, ויפן
– Pixel 3a אשר נרכש בדרום אסיה עם המפעיל VERIZON
 

HAMMER

 • HAMMER Explorer PRO
 • HAMMER Blade 3
 • HAMMER Blade 5G
 • myPhone NOW eSIM

Motorola

 • Motorola Razr 2019
 • Motorola Razr 5G

Huawei

 • Huawei P40 
 • Huawei P40 Pro*
 • Huawei Mate 40 Pro
*Huawei P40 Pro+ אינו תומך בטכנולוגיה.

Others

 • Nuu Mobile X5
 • Gemini PDA 4G+Wi-Fi
 • OPPO Find X3 Pro*
 • OPPO Find X5 Pro*
 • OPPO Find X5*
 • Sony Xperia 10 III Lite

ACER

 • ACER Swift 3
 • ACER Swift 7

ASUS

 • ASUS Mini Transformer T103HAF
 • ASUS NovaGo TP370QL
 • ASUS Vivobook Flip 14 TP401NA

Dell

 • Dell Latitude 9510
 • Dell Latitude 7410
 • Dell Latitude 7310
 • Dell Latitude 9410
 • Dell Latitude 7210 2-in-1

HP

 • HP Elitebook G5
 • HP Probook G5
 • HP Zbook G5
 • HP Spectre Folio 13

LENOVO

 • Lenovo Yoga C630
 • Lenovo Miix 630
 • Lenovo Yoga 520
 • Lenovo Yoga 720 convertible laptops

SURFACE

 • Surface Go 3
 • Surface Pro X
 • Surface Duo 2
 • Surface Duo